Thursday, April 18, 2019

POLSKI -- Deklaracja z Florencji w sprawie międzynarodowego frontu na rzecz wyjścia z Nato


Deklaracja z Florencji
w sprawie międzynarodowego frontu na rzecz wyjścia z Nato


Ryzyko wielkiej wojny z użyciem broni jądrowej może oznaczać koniec dla ludzkości. Jest ono realne i ciągnie rośnie, choć niezauważone przez opinię publiczną utrzymywaną w ignorancji tego bezpośredniego niebezpieczeństwa.
Kluczowe znaczenie ma mocne zaangażowanie na rzecz odejścia od systemu wojny. Łączy się to z kwestią przynależności Włoch i innych państw europejskich do Nato.
Nato nie jest sojuszem, lecz organizacją pod dowództwem Pentagonu, której celem jest kontrola militarna Europy Zachodniej i Wschodniej.
Bazy USA w krajach członkowskich Nato służą do okupowania tych krajów za pomocą utrzymywania stałej obecności wojskowej, dzięki której Waszyngton może kontrolować i wywierać wpływ na ich politykę, zapobiegając prawdziwym demokratycznym decyzjom.
Nato jest maszyną wojenną działającą w interesie Stanów Zjednoczonych, z udziałem głównych europejskich grup sprawujących władzę, co czyni je winnymi zbrodni przeciwko ludzkości.
Zbrojna agresja wojenna Nato przeciwko Jugosławii w roku 1999 otworzyła drogę do globalizacji interwencji wojskowych, włączając w to wojny przeciw Afganistanowi, Libii, Syrii i innym państwom, z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego.
Wojny te są finansowane przez państwa członkowskie, których budżety wojskowe stale rosną na niekorzyść wydatkow socjalnych. Celem tych wydatków jest wspracie gigantycznych programów wojskowych, jak na przykład program nuklearny USA, którego koszt osiąga 1.2 tryliona USD.
Stany Zjednoczone umieszczają broń jądrową w pięciu państwach członkowskich Nato nie posiadających tek broni, z pogwałceniem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Fałszywym pretekstem do tego jest rzekome rosyjskie zagrożenie. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego.
W celu wyjścia z systemu wojny, który czyni coraz więcej szkód i naraża nas na rosnące niebezpieczeństwo, musimy opuścić Nato korzystając z naszych praw państw suwerennych i neutralnych.
Będzie to stanowiło wkład do rozwiązania Nato i wszystkich innych sojuszy wojskowych, jak również nowej konfiguracji struktur całego rejonu europejskiego oraz utworzeniu świata wielobiegunowego, który pozwoli na zrealizowanie aspiracji narodów do wolności i sprawiedliwości społecznej.
Proponujemy utworzenie Międzynarodowego Frontu Wyjścia z Nato we wszystkich europejskich państwach członkowskich paktu, za pomocą stworzenia sieci organizacyjnej na szczeblu podstawowym, dostatecznie silnej aby wspomóc bardzo trudną walkę, która stoi przed nami w celu osiągnięcia wyżej wskazanego celu. Ma to podstawowe znaczenie dla naszej przyszłości.

COMITATO NO GUERRA NO NATO/GLOBAL RESEARCH, 
Firenze (Italia), 07:04:2019

DAN -- Manlio Dinucci -- « KRIGSKUNST » -- Strategien for kontrolleret kaos


 Resultado de imagem para pictures of La strategia del caos guidato

« KRIGSKUNST »  
Strategien for kontrolleret kaos
af Manlio DinucciAlle mod alle – det er det billede af kaos, der spreder sig omkring Middelhavets sydlige kyster, fra Libyen til Syrien. Det er en situation, over for hvilken selv Washington synes magtesløs. Men i virkeligheden er Washington ikke troldmandens lærling, som er ude af stand til at kontrollere de kræfter, der nu er i bevægelse. Den er hovedmotoren i en strategi – strategien for kaos – som gennem ødelæggelse af hele Stater fremprovokerer en kædereaktion af konflikter, som kan bruges i den gamle metode om ”del og hersk”.

Da de kom sejrrigt ud af den Kolde Krig i 1991, udpegede USA sig selv som ”den eneste Stat med magt, rækkevidde og indflydelse inden for alle områder – politisk, økonomisk og militært – som virkelig er globale” og fremlagde et forslag om at ”hindre en fjendtlig magt i at dominere en region – Vesteuropa, østlige Asien, det tidligere Sovjetunions territorier og sydvestlige Asien (Mellemøsten) – hvis ressourcer kunne være tilstrækkelige til at generere global magt”.

Siden da har USA, med NATO under deres kommando, splittet eller ødelagt den ene stat efter den anden, de stater, som de anså for at repræsentere en hindring for deres plan om verdensdominans – Irak, Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Syrien og andre – mens de har endnu andre i kikkerten (bl.a. Iran og Venezuela).

Inden for den samme strategi kom Statskuppet i Ukraine under USA’s og NATO’s ledelse for at fremprovokere en ny Kold Krig i Europa med den hensigt at isolere Rusland og forstærke USA’s indflydelse i Europa.

Mens vi koncentrerer vores politiske-medie opmærksomhed omkring kampene i Libyen, efterlader vi det øgede trusselsbillede af NATO’s optrapning over for Rusland i skyggen. Mødet med de 29 udenrigsministre, sammenkaldt i Washington den 4. april for at fejre Alliancens 70 års fødselsdag, bekræftede endnu engang, uden nogen beviser, at ”Rusland overtrådte INF traktaten ved at opstille nye missiler med nuklear kapacitet i Europa”.

En uge senere, 11. april, annoncerede NATO, at “opdateringen” af det amerikanske Aegis ”anti-missil forsvarssystem” med base i Deveselu i Rumænien ville blive implementeret til sommer (2019) og forsikrede, at det ikke ville ”tilføre systemet en offensiv kapacitet”.

Dette system, som er installeret i Rumænien og Polen, såvel som ombord på skibe, er tværtimod i stand til at afskyde ikke kun luftværnsraketter, men også atommissiler. Moskva udsendte en advarsel – hvis USA opstillede atommissiler i Europa, ville Rusland opstille – på dets eget territorium – lignende missiler rettet mod europæiske baser. Følgelig er NATO’s forsvarsbudget steget voldsomt – de europæiske allieredes og Canadas militærbudgetter vil stige til 100 milliarder dollars i 2020.

Udenrigsministrene forsamlet i Washington 4. april enedes især om at ”se Ruslands aggressive handlinger på Sortehavet i øjnene”, ved at etablere ”nye støttetiltag for vores tætte partnere, Georgien og Ukraine”.

Den følgende dag begyndte NATO, med deltagelse af dusinvis af krigsskibe og jagerbombere fra USA, Canada, Grækenland, Holland, Tyrkiet, Rumænien og Bulgarien, en luft-sø krigsøvelse på Sortehavet ved grænsen til de russiske territorialfarvande, hvor de brugte havnene i Odessa (Ukraine) og Poti (Georgien). Samtidigt øvede mere end 50 jagerbombere fra USA, Tyskland, England, Frankrig og Holland, der lettede fra en hollandsk luftbase og optankedes i luften, ”offensive luftangrebsmissioner mod jordbaserede eller søbaserede mål”. Italienske Eurofighter jagerbombere blev endnu engang sendt ud af NATO til patruljering i den baltiske region for at imødegå ”truslen” fra russiske krigsfly.

Situationen bliver mere og mere anspændt og kan eksplodere (eller blive eksploderet) når som helst, hvilket vil trække os ind i et kaos, der er meget værre end kaosset i Libyen.

il manifesto, 16 April 2019

Oversættelse : MV

FIRENZE DEKLARATIONEN
FOR EN NATO EXIT INTERNATIONAL FRONT

Wednesday, April 17, 2019

NL -- Manlio Dinucci -" DE KUNST VAN OORLOG "-- De strategie van gecontroleerde chaos

Resultado de imagem para pictures of La strategia del caos guidato
" DE KUNST VAN OORLOG "
De strategie van gecontroleerde chaos
Door Manlio DinucciIedereen tegen iedereen - dit is het mediabeeld van chaos dat zich over de zuidelijke kusten van de Middellandse Zee verspreidt, van Libië tot Syrië. Het is een situatie waarvoor zelfs Washington machteloos lijkt. Maar in werkelijkheid is Washington niet de leerling van de duivelskunstenaar en is niet in staat de krachten te controleren die nu in beweging zijn. Het is de centrale motor van een strategie - de strategie van chaos - die, door hele staten af te breken, een kettingreactie van conflicten uitlokt die kan worden gebruikt op de manier van de oude methode van 'verdeel en heers'.

Opkomende als overwinnaar van de Koude Oorlog in 1991, benoemde de Verenigde Staten zichzelf als «de enige staat met kracht, bereik, en invloed in alle dimensies - politieke, economische en militaire - die echt wereldwijd zijn», en voorgesteld om «te voorkomen dat welke vijandige macht ook in staat zou zijn om een regio te domineren - West-Europa, Oost-Azië, de gebieden van de voormalige Sovjet-Unie en Zuidwest-Azië (het Midden-Oosten) - waarvan de middelen voldoende zouden kunnen zijn om een wereldmacht te genereren ».

Sindsdien hebben de Verenigde Staten, met de NAVO onder hun bevel, door oorlog, één voor één, de staten gefragmenteerd of vernietigd, die zij beschouwden als een obstakel voor hun plan voor wereldheerschappij - Irak, Joegoslavië, Afghanistan, Libië, Syrië en anderen - terwijl er nog andere in hun vizier zijn (waaronder Iran en Venezuela).

In dezelfde strategie kwam de coup d'État (staatsgreep) tot stand in Oekraïne onder leiding van de VS en de NAVO, om een nieuwe Koude Oorlog in Europa te veroorzaken, bedoeld om Rusland te isoleren en de invloed van de Verenigde Staten in Europa te versterken.

Terwijl we de aandacht van de politiek-media richten op de gevechten in Libië, laten we in de schaduw het steeds dreigender wordende scenario van de escalatie van de NAVO tegen Rusland. De vergadering van de 29 ministers van Buitenlandse Zaken, bijeengeroepen in Washington op 4 april ter viering van de 70e verjaardag van het Bondgenootschap, bevestigde zonder enig bewijs dat «Rusland het FNI-verdrag heeft geschonden door nieuwe raketten met nucleaire capaciteit in Europa in te zetten ».

Een week later, op 11 april, kondigde de NAVO aan dat de «update» van het anti-raketafweersysteem van de VS Aegis », gevestigd in Deveselu in Roemenië, deze zomer zou worden uitgevoerd, en verzekert dat het « geen aanstootgevende capaciteit zou toevoegen aan het systeem "».

Integendeel, dit systeem, geïnstalleerd in Roemenië en Polen, maar ook aan boord van schepen, kan niet alleen interceptorraketten lanceren, maar ook nucleaire raketten. Moskou gaf een waarschuwing - als de VS kernraketten zouden inzetten in Europa, zou Rusland - op zijn eigen grondgebied - soortgelijke raketten op Europese bases inzetten. Bijgevolg zijn de uitgaven van de NAVO voor «defensie» omhooggeschoten - de militaire begrotingen van Europese bondgenoten en die van Canada zullen in 2020 oplopen tot 100 miljard dollar.

De ministers van Buitenlandse Zaken, samengekomen op 4 april in Washington, zijn met name overeengekomen "de agressieve acties van Rusland in de Zwarte Zee onder ogen te zien" door « nieuwe steunmaatregelen voor onze naaste partners, Georgië en Oekraïne" vast te stellen ».

De volgende dag begonnen tientallen oorlogsschepen en jachtbommenwerpers uit de Verenigde Staten, Canada, Griekenland, Nederland, Turkije, Roemenië en Bulgarije aan een NAVO-aëro-marine oorlogsoefening in de Zwarte Zee aan de grens van Russische territoriale wateren met behulp van de havens van Odessa (Oekraïne) en Poti (Georgië). Tegelijkertijd voerden meer dan 50 jachtbommenwerpers uit de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, opstijgend vanaf een Nederlandse luchtmachtbasis en tijdens de vlucht bijtanken, «offensieve luchtmissies van aanvallen tegen op de aarde of op zee gebaseerde doelen uit. ". Italiaanse Eurofighter jachtbommenwerpers werden opnieuw door de NAVO gestuurd om in de Baltische regio te patrouilleren om de 'dreiging' van Russische oorlogsvliegtuigen het hoofd te bieden.

De situatie wordt steeds meer gespannen en kan op elk moment exploderen (of worden geëxplodeerd), ons naar beneden slepend in een chaos die nog veel erger is dan die van Libië. 

il manifesto, 16 april 2019 
Nederlandse vertaling: Martien

DECLARATIE VAN FLORENCE
VOOR EEN INTERNATIONAAL FRONT NAVO-EXIT

DE -- Manlio Dinucci --«DIE KUNST DES KRIEGES» Gegenfeier in Florenz zum 70. Jahrestag der NATO«DIE KUNST DES KRIEGES» 
Gegenfeier in Florenz zum 70. Jahrestag der NATO
von Manlio Dinucci

DANSK ENGLISH  ESPAÑOL FRANCÊS  ITALIANO  NEDERLANDS  PORTUGUÊS  
ROMENO TURKÇE


Der 70. Jahrestag der NATO wurde von den 29 Außenministern gefeiert, nicht im NATO-Hauptquartier in Brüssel, sondern in ihrem Hauptsitz in Washington. Der Zeremonienmeister war der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der sich darauf beschränkte, die Eröffnungsrede von Außenminister Michael Pompeo anzukündigen.

Die NATO - so das Außenministerium - ist wichtig, weil aufgrund ihrer Existenz "die Vereinigten Staaten jede globale Bedrohung ihrer Interessen durch militärische oder politische Gewalt besser bewältigen können - die NATO bleibt grundsätzlich militärischen Operationen der USA im transatlantischen Raum (mit anderen Worten in Europa) oder in anderen strategisch entscheidend Bereichen, wie dem Nahen Osten und Südasien, gewidmet".

Es ist also das Außenministerium, das ganz klar sagt, dass die NATO ein Instrument der Vereinigten Staaten ist. Es gab keine politische Reaktion aus Italien.

Die einzige Antwort kam vom Symposium, das vom Comitato No Guerra No Nato und von Global Research, dem Forschungszentrum unter der Leitung von Michel Chossudovsky (Montreal), organisiert wurde. Am 7. April versammelte das Symposium rund sechshundert Teilnehmer im Odeon-Kino-Theater in Florenz.

Das Fazit ist dargelegt in der

ERKLÄRUNG VON FLORENZ 
FÜR EINE INTERNATIONALE NATO-AUSTRITTS-FRONT

Die Gefahr eines gewaltigen Krieges, der durch den Einsatz von Atomwaffen das Ende der Menschheit bedeuten könnte, ist real und wächst, auch wenn sie von der Öffentlichkeit, die in Unkenntnis über diese unmittelbare Gefahr gehalten wird, nicht wahrgenommen wird.

Ein starkes Engagement, um einen Weg aus dem Kriegssystem zu finden, ist von entscheidender Bedeutung. Dies wirft die Frage nach der Zugehörigkeit Italiens und anderer europäischer Länder zur NATO auf.

Die NATO ist kein Bündnis. Sie ist eine Organisation unter dem Kommando des Pentagons, und ihr Ziel ist die militärische Kontrolle West- und Osteuropas.

US-Basen in den Mitgliedsländern der NATO dienen der Besetzung dieser Länder, indem sie eine ständige militärische Präsenz unterhalten, die es Washington ermöglicht, ihre Politik zu beeinflussen und zu kontrollieren und echte demokratische Entscheidungen zu verhindern.

Die NATO ist eine Kriegsmaschine, die im Interesse der Vereinigten Staaten operiert, unter Mitwirkung der großen europäischen Machtgruppen, die sie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben.

Der Angriffskrieg der NATO im Jahr 1999 gegen Jugoslawien ebnete den Weg für die Globalisierung militärischer Interventionen, wobei Kriege gegen Afghanistan, Libyen, Syrien und andere Länder unter vollkommener Verletzung des Völkerrechts geführt wurden.

Diese Kriege werden von den Mitgliedstaaten finanziert, deren Militärhaushalte auf Kosten der Sozialausgaben ständig steigen, um kolossale Militärprogramme, wie das US-Atomprogramm, zu unterstützen, das 1,2 Billionen US-Dollar kostet.

Unter Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag stationieren die USA unter dem falschen Vorwand der "russischen Bedrohung" Atomwaffen in fünf nicht-nuklearen NATO-Staaten. Auf diese Weise riskieren sie die Sicherheit Europas.

Um das Kriegssystem zu verlassen, das immer mehr Schaden anrichtet und uns immer größeren Gefahren aussetzt, müssen wir die NATO verlassen und unsere Rechte als souveräne und neutrale Staaten bekräftigen.

Auf diese Weise wird es möglich, zum Abbau der NATO und aller anderen militärischen Bündnisse, zur Neugestaltung der Strukturen der gesamten europäischen Region und zur Schaffung einer multipolaren Welt beizutragen, in der die Wünsche des Volkes nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit verwirklicht werden können.

Wir schlagen die Schaffung einer INTERNATIONALEN NATO-AUSTRITTS-FRONT in allen europäischen Mitgliedsländern der NATO vor, indem wir ein Organisationsnetzwerk aufbauen, das auf der fundamentalen Ebene stark genug ist, um die sehr schwierigen Bemühungen zu unterstützen, denen wir uns gegenübersehen, um dieses für unsere Zukunft lebenswichtige Ziel zu erreichen.

COMITATO NO GUERRA NO NATO/GLOBAL RESEARCH,
Firenze (Italien), 07.04.2019

il manifesto, 10 April 2019 
Übersetzung: K.R.

EN -- Manlio Dinucci -- The art of War -- The strategy of controlled chaos


Resultado de imagem para pictures of La strategia del caos guidato
« THE ART OF WAR »
The strategy of controlled chaos
Manlio Dinucci

Everyone against everyone else – this is the media image of chaos which is spreading across the Southern shores of the Mediterranean, from Libya to Syria. It is a situation before which even Washington seems powerless. But in reality, Washington is not the sorcerer's apprentice unable to control the forces now in motion. It is the central motor of a strategy – the strategy of chaos – which, by demolishing entire States, is provoking a chain reaction of conflicts which can be used in the manner of the ancient method of « divide and rule ».
Emerging victorious from the Cold War in 1991, the USA self-appointed themselves as « the only State with power, reach, and influence in all dimensions  - political, economic and military -  which are truly global », and proposed to « prevent any hostile power from dominating any region – Western Europe, Eastern Asia, the territories of the ex-Soviet Union, and South-Western Asia (the Middle East) – whose resources could be enough to generate a world power ».
Since then, the United States, with NATO under their command, have fragmented or destroyed by war, one by one, the states they considered to represent an obstacle to their plan for world domination - Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, Libya, Syria and others – while still others are in their sights (among which are Iran and Venezuela).
In the same strategy came the coup d’État in Ukraine under the direction of the USA and NATO, in order to provoke a new Cold War in Europe intended to isolate Russia and reinforce the influence of the United States in Europe.
While we concentrate politico-media attention on the fighting in Libya, we leave in the shadows the increasingly threatening scenario of NATO's escalation against Russia. The meeting of the 29 Ministers for Foreign Affairs, convened in Washington on 4 April to celebrate the 70th anniversary  of the Alliance, reaffirmed, without any proof, that « Russia violated the FNI Treaty by deploying new missiles with a nuclear capacity in Europe ».
One week later, on 11 April, NATO announced that the « update » of the US Aegis « anti-missile defence system », based at Deveselu in Romania, would be implemented this summer, assuring that it would « not add any offensive capacity to the system ».
On the contrary,  this system, installed in Romania and Poland, as well as on board ships, is able to launch not only interceptor missiles, but also nuclear missiles. Moscow issued a warning – if the USA were to deploy nuclear missiles in Europe, Russia would deploy – on its own territory – similar missiles pointed at European bases. Consequently, NATO's spending for « defence » has skyrocketed – the military budgets of European allies and those of Canada will rise to 100 billion dollars in 2020.
The Ministers for Foreign Affairs, united in Washington on 4 April, agreed in particular to « face up to Russia's aggressive actions in the Black Sea », by establishing « new measures of support for our close partners, Georgia and Ukraine ».
The following day, dozens of warships and fighter-bombers from the United States, Canada, Greece, Holland, Turkey, Romania and Bulgaria began a NATO aero-naval war exercise in the Black Sea at the limit of Russian territorial waters, using the ports of Odessa (Ukraine) and Poti (Georgia). Simultaneously, more than 50 fighter-bombers from the United States, Germany, the United Kingdom, France, and Holland, taking off from a Dutch airbase and refuelling in flight, practised « offensive aerial missions of attack against earth-based or sea-based objectives ». Italian Eurofighter fighter-bombers were once again sent by NATO to patrol the Baltic region to counter the « threat » of Russian warplanes.
The situation is increasingly tense and can explode (or be exploded) at any moment, dragging us down into a chaos much worse that of Libya.
Il manifesto, 15 April 2019
Translator: Pete Kimberley


DECLARATION OF FLORENCE
FOR AN INTERNATIONAL FRONT NATO EXIT

do the maths