Réseau Voltaire

Voltairenet.org est en danger

| DAMAS (SYRIE)

Chers amis,

Nous traversons une grave crise financière susceptible de nous contraindre à fermer ce site avant la fin août.

Nous ne vous avons pas sollicité depuis 8 ans. Nous vous demandons de nous soutenir financièrement alors même que nous savons la période peu propice à ce genre de démarche.

Nous avons ouvert une cagnotte en espérant que vous serez généreux.

Nous ne sommes pas un portail reproduisant les meilleurs articles disponibles, mais une source d’informations vérifiées et d’analyses originales.

Nous avons besoin de vous de toute urgence.

Thierry Meyssan

Tuesday, July 23, 2019

NL -- Manlio Dinucci -- "DE KUNST VAN DE OORLOG" -- De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne


"DE KUNST VAN DE OORLOG"
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
Door Manlio DinucciEr wordt onderzoek gedaan naar de moderne arsenalen die in Piemonte, Lombardije en Toscane zijn ontdekt - een echte neonazistische matrix, zoals blijkt uit de hakenkruizen en Hitler-citaten die met de wapens zijn gevonden. Er is echter nog steeds geen antwoord op de vraag - is dit een staaltje van nazi-nostalgie, de bergplaats van een wapenverzamelaar, of hebben we te maken met iets veel gevaarlijkers?
De onderzoekers hebben - volgens de Corriere della Sera - gekeken naar "rechtsextremisten in de buurt van het Azov Bataljon", maar hebben tot nu toe "niets nuttigs" ontdekt. En toch zien we al jaren een uitgebreid en gedocumenteerd bewijs van de rol van deze gewapende Oekraïense formatie, en andere, bestaande uit getrainde neonazi's die in 2014, in opdracht van de VS/NAVO voor de aanval op de Oekraïense Russen in de Donbass, werden gebruikt op het Maïdanplein.
We moeten erop wijzen dat de Azov niet langer een militair bataljon (zoals gedefinieerd door de Corriere) is, maar is omgevormd tot een regiment, met andere woorden een reguliere militaire eenheid op hoger niveau. Het Azov Bataljon werd in mei 2014 opgericht door Andriy Biletsky, bekend als de "Witte Führer", als een ondersteunende kracht voor de "raszuiverheid van de Oekraïense natie, om te voorkomen dat haar genen zich zouden vermengen met die van de minderwaardige rassen, en om zo te zorgen voor "haar historische missie om het Witte Ras van de wereld te leiden in zijn laatste overlevingskruistocht' voor overleving.
Biletsky rekruteerde neo-nazi militanten voor het Azov Bataljon die al onder zijn bevel stonden als hoofd van speciale operaties in de Pravy Sektor (rechter sector). De Azov onderscheidden zich onmiddellijk door hun wreedheid in de aanvallen op de Russische bevolking van Oekraïne, vooral in Mariupol.
In oktober 2014 werd het Bataljon opgenomen in de Nationale Garde, geleid door de minister van Binnenlandse Zaken, en Biletsky werd gepromoveerd tot kolonel en onderscheiden met de "Orde voor persoonlijke moed". teruggetrokken uit de Donbass, werd Azov omgevormd tot een regiment van speciale strijdkrachten, uitgerust met tanks en artillerie van de 30ste Gemechaniseerde Brigade. Wat bewaard is gebleven in deze transformatie is het embleem, gekopieerd van dat van de SS Das Reich, en de ideologische opleiding van de troepen naar het nazi-model.
Als eenheid van de Nationale Garde werd het Azov-regiment getraind door Amerikaanse instructeurs en anderen van de NAVO. We lazen in een officiële tekst - "In oktober 2018 brachten vertegenwoordigers van de Italiaanse Carabinieri een bezoek aan de Oekraïense Nationale Garde om de uitbreiding van de samenwerking in verschillende sectoren te bespreken en om een overeenkomst over bilaterale samenwerking tussen de instellingen te ondertekenen". In februari 2019 werd het regiment Azov in Donbass aan de frontlinie ingezet.
Azov is niet alleen een militaire eenheid, maar ook een ideologische en politieke beweging. Biletsky, die in oktober 2016 zijn eigen partij "Nationaal Korps" had opgericht - blijft de charismatische leider, in het bijzonder voor de organisatie van de jeugd, die door zijn boek "De woorden van de Witte Führer" in de haat voor Russen is geïndoctrineerd, en die een militaire opleiding wordt gegeven.
Tegelijkertijd rekruteren Azov, Pravy Sektor en andere Oekraïense organisaties neonazi's uit heel Europa (inclusief Italië) en de VS. Nadat ze getraind en getest zijn in militaire acties tegen de Russen in de Donbass, worden ze naar huis gestuurd, uiteraard met behoud van hun banden met de rekruterings- en opleidingscentra.

Dit gebeurt in Oekraïne, een partnerland van de NAVO, dat al lid is, onder nauwlettend toezicht van de VS.
Ø  Wij begrijpen dan ook waarom het onderzoek naar de neo-nazi arsenalen in Italië niet tot een conclusie zal leiden.
Ø  We kunnen ook begrijpen waarom degenen die onophoudelijk over antifascisme praten, zwijgen over de wedergeboorte van het nazisme in het hart van Europa.

il manifesto, 23 Juli 2019
Vertaler: Martien
Full Documentary by Oliver Stone (Original English version)

Revealing Ukraine(2019)
- Oliver Stone - Trailer
Manlio Dinucci
Geographer and geopolitical scientist. Most recent books:: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018. Author of the documentation presented at the International Conference on the 70th Anniversary of NATO –  I 70 ANNI DELLA NATO: DI GUERRA IN GUERRA --  Firenze, April 7, 2019 and together with Prof. Chossudovsky wrote and signed the Declaration of Florence. International award for geostrategic analysis awarded on 7 June 2019 by the Club of journalists of Mexico, A.

EN -- Manlio Dinucci -- « THE ART OF WAR » -- The NATO breeding-pool for neo-Nazis in Ukraine
« THE ART OF WAR »

The NATO breeding-pool for neo-Nazis in Ukraine
by Manlio DinucciInquiries are under way about the modern arsenals discovered in Piedmont, Lombardy and Tuscany - a veritable neo-Nazi matrix, as revealed by the swastikas and Hitler quotes found with the weapons. However, there is still no answer to the question – is this a trove of Nazi nostalgia, the cache of an arms collector, or are we looking at something far more dangerous?
The investigators – according to the  Corriere della Sera – have been looking at «right-wing extremists close to the Azov Battalion», but have so far discovered «nothing useful». And yet for years we have seen ample and documented proof of the role of this armed Ukrainian formation, and others, composed of trained neo-Nazis who were used in the Place Maïdan putsch in 2014, under the orders of the USA/NATO, and in the attack on Ukrainian Russians in the Donbass.
We should point out that the Azov is no longer a military-style battalion (as defined by the  Corriere), but has been transformed into a regiment, in other words a regular higher-level military unit. The Azov Battalion was founded in May 2014 by Andriy Biletsky, known as the «White Führer», as a support force for the «racial purity of the Ukrainian nation, to prevent its genes being mixed with those of inferior races», thus ensuring «its historic mission to lead the world's White Race in its final crusade for survival».
Biletsky recruited neo-Nazi militants for the Azov Battalion who were already under his orders as head of special operations in the Pravy Sektor (Right Sector). The Azov immediately distinguished itself by its ferocity in the attacks against the Russian population of Ukraine, particularly in Mariupol.
In October 2014, the  Battalion was incorporated into the National Guard, run by the Minister of the Interior, and Biletsky was promoted to colonel and decorated with the « Order for Personal Courage ». Withdrawn from the Donbass, the Azov was transformed into a regiment of special forces, equipped with tanks and artillery from the 30th Mechanised Brigade. What it retained in this transformation was the emblem, copied from that of the SS Das Reich, and the ideological training of troops based on the Nazi model.
As a unit of the National Guard, the Azov regiment was trained by US instructors and others from NATO. We read in an official text - «In October 2018, representatives of the Italian Carabinieri visited the Ukrainian National Guard to discuss the expansion of cooperation in various sectors, and to sign an agreement on bilateral cooperation between the institutions». In February 2019, the Azov regiment was deployed on the front line in Donbass.
Azov is not only a military unit, but an ideological and political movement. Biletsky, who had created his own party «National Corps» in October 2016 – remains the charismatic leader, particularly for the organisation of the youth, which is indoctrinated by his book «The Words of the White Führer» in the hatred of Russians, and who receive military training.At the same time, Azov, Pravy Sektor and other Ukrainian organisations recruit neo-Nazis from all over Europe (including Italy) and the USA. 
After they have been trained and tested in military actions against the Russians in the Donbass, they are sent home, obviously maintaining their links with the recruiting and training centres.
This is happening in Ukraine, a partner country of NATO, already a member, under close command of the USA. 

Ø  We can therefore understand why the inquiries about the neo-Nazi arsenals in Italy will be unable to reach a conclusion.
Ø  We can also understand why those people who talk ceaselessly about anti-fascism remain silent about the rebirth of Nazism in the heart of Europe.
il manifesto, 23 July 2019
Tanslator : Pete Kimbereley

Full Documentary by Oliver Stone (Original English version)

Revealing Ukraine(2019)
- Oliver Stone - Trailer
Manlio Dinucci
Geographer and geopolitical scientist. Most recent books:: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018. Author of the documentation presented at the International Conference on the 70th Anniversary of NATO –  I 70 ANNI DELLA NATO: DI GUERRA IN GUERRA --  Firenze, April 7, 2019 and together with Prof. Chossudovsky wrote and signed the Declaration of Florence. International award for geostrategic analysis awarded on 7 June 2019 by the Club of journalists of Mexico, A.C.

FR – Manlio Dinucci -- L’art de la guerre -- En Ukraine un vivier OTAN de néonazis


L’art de la guerre
En Ukraine un vivier OTAN  de néonazis
Manlio Dinucci

Les enquêtes se poursuivent sur les arsenaux modernes découverts en Piémont, Lombardie et Toscane, de véritable matrice néonazie comme le montrent les croix gammées et les citations de Hitler trouvées avec les armes. Mais pas de réponse par contre à la question : s’agit-il de quelque nostalgique du nazisme, collectionneur d’armes, ou bien sommes-nous devant quelque chose de bien plus dangereux ?
   Les enquêteurs -d’après le Corriere della Sera- ont enquêté sur des “extrémistes de droite proches du bataillon Azov”, mais n’ont découvert “rien d’utile”. Pourtant il y a depuis des années des preuves amples et documentées sur le rôle de cette formation armée ukrainienne, et d’autres avec elle, composées de néonazis entraînés et utilisés dans le putsch de Place Maïdan en 2014 sous régie USA/OTAN, et dans l’attaque contre les Russes d’Ukraine dans le Donbass.
  Il faut préciser avant tout que l’Azov n’est plus un bataillon (comme le définit le Corriere) de type paramilitaire, mais a été transformé en régiment, c’est-à-dire en unité militaire régulière de niveau supérieur. Le bataillon Azov fut fondé en mai 2014 par Andriy Bilietsky, connu comme le “Führer blanc” en tant que soutien de la “pureté raciale de la nation ukrainienne, empêchant que ses gènes ne se mélangent avec ceux de races inférieures”, assurant ainsi “sa mission historique de conduite de la Race Blanche mondiale dans sa croisade  finale pour la survie”.
  Pour le bataillon Azov, Biletsky recruta des militants néonazis qui étaient déjà sous ses ordres en tant que chef des opérations spéciales de Pravy Sektor. L’Azov se distingua immédiatement par sa férocité dans les attaques contre la population russe d’Ukraine, notamment à Mariupol. 
  En octobre 2014 le bataillon fut incorporé dans la Garde nationale, dépendant du Ministère de l’intérieur, et Biletsky fut promu colonel et décoré de l’”Ordre pour le courage”. Retiré du Donbass, l’Azov a été transformé en régiment de forces spéciales, doté de chars d’assaut et de l’artillerie de la 30ème Brigade mécanisée. Ce qu’il a  conservé dans cette transformation est l’emblème, calqué de celui des SS Das Reich, et la formation idéologique des recrues modelée sur celle nazie.
   Comme unité de la Garde nationale, le régiment Azov a été entraîné par des instructeurs étasuniens et par d’autres venant de l’OTAN. “En octobre 2018 -lit-on dans un texte officiel- des représentants des Carabiniers italiens ont visité la Garde nationale ukrainienne pour discuter de l’expansion de la coopération dans différentes directions et signer un accord sur la coopération bilatérale entre les institutions”. En février 2019 le régiment Azov a été déployé en première ligne dans le Donbass.
   L’Azov n’est pas seulement une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique. Biletsky -qui a créé en octobre 2016 son propre parti, “Corps national”- reste le chef charismatique en particulier pour l’organisation de jeunesse qui est éduquée, avec son livre “Les paroles du Führer blanc”, dans la haine contre les Russes et entraînée militairement.
  Simultanément, Azov, Pravy Sektor et d’autres organisations ukrainiennes recrutent des néonazis de toute l’Europe (Italie comprise) et des USA. 
Après avoir été entraînés et mis à l’épreuve dans des actions militaires contre les Russes du Donbass, on les fait rentrer dans leurs pays, en conservant évidemment des liens avec les centres de recrutement et d’entraînement.Ceci se passe en Ukraine, pays partenaire de l’OTAN, déjà de fait membre, sous étroit commandement USA.
Ø  On comprend donc pourquoi l’enquête sur les arsenaux néonazis en Italie ne pourra pas aller jusqu’au bout.
Ø  On comprend aussi pourquoi ceux qui en ont plein la bouche de l’antifascisme restent muets face au nazisme renaissant au coeur de l’Europe.

Édition de mardi 23 juillet 2019 de il manifesto
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Full Documentary by Oliver Stone (Original English version)

- Oliver Stone - Trailer

«DICHIARAZIONE DI FIRENZE»
Per la creazione di un fronte internazionale NATO EXIT in tutti i paesi europei della NATO

Monday, July 22, 2019

PT – Manlio Dinucci – A Arte da Guerra – Na Ucrânia, viveiro NATO de neonazis


A Arte da Guerra
Na Ucrânia, viveiro NATO de neonazis
Manlio Dinucci

FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS

Prosseguem as investigações  sobre os  arsenais modernos, descobertos no Piemonte, na Lombardia e na Toscana, de clara origem neonazi, como demonstram as suásticas e as citações de Hitler encontradas juntamente com as armas. Mas permanece sem resposta, a pergunta: trata-se de algum nostalgico do nazismo, de um coleccionador de armas, ou estamos perante algo muito mais perigoso?

Os investigadores – refere o ‘Corriere della Sera’ – indagaram sobre “extremistas da direita, familiarizados com o batalhão Azov”, mas não descobriram “nada de útil”. No entanto, tem havido, há anos provas, amplas e documentadas sobre o papel desta e de outras formações armadas ucranianas, compostas de neonazis treinados e utilizados no putsch da Praça Maidan, em 2014, sob a direcção USA/NATO e no ataque aos russos da Ucrânia, em Donbass. Deve esclarecer-se, antes de tudo, que o Azov não é mais um batalhão de tipoparamilitar (como o define o ‘Corriere della Sera’), mas foi transformado num regimento, ou seja, numa unidade militar regular de nível superior.

O batalhão Azov foi fundado em Maio de 2014, por Andriy Biletsky, conhecido como o “Führer branco”, na qualidade de defensor da “pureza racial da nação ucraniana, impedindo que seus genes se misturem com os de raças inferiores”, realizando assim “a sua missão histórica da Raça Branca global na sua cruzada final pela sobrevivência”. Para o batalhão Azov, Biletsky recrutou militantes neonazis já sob o seu comando como chefe de operações especiais de Pravy Sektor. O Azov distingue-se imediatamente pela sua ferocidade nos ataques às populações russas da Ucrânia, em particular em Mariupol.

Em Outubro de 2014, o batalhão foi integrado na Guarda Nacional, dependente do Ministério do Interior e Biletsky foi promovido a coronel e recebeu a “Ordem da Coragem”. Retirado do Donbass, o Azov foi transformado num regimento de forças especiais, equipado com  tanques e com artilharia da 30ª Brigada mecanizada. O que conservou nessa transformação foi o emblema, copiado segundo o da SS Das Reich, e a formação ideológica dos recrutas modelada de acordo com a formação nazi. Na qualidade de unidade da Guarda Nacional, o regimento Azov foi treinado por instrutores USA e da NATO.

“Em Outubro de 2018 – lê-se num texto oficial - representantes dos Carabinieri italianos visitaram a Guarda Nacional Ucraniana para discutir a expansão da cooperação em diferentes direcções e assinar um acordo de cooperação bilateral entre as instituições”.

Em Fevereiro de 2019, o regimento Azov foi enviado para a linha de frente do Donbass. O Azov não é apenas uma unidade militar, mas um movimento ideológico e político. Biletsky - que criou o seu próprio partido em Outubro de 2016, «Corpo Nacional» - continua a ser o dirigente carismático em particular para a organização juvenil que é educada, com o seu livro «As palavras do Führer branco», no ódio contra os russos e treinada militarmente. Simultaneamente, Azov, Pravy Sektor e outras organizações ucranianas recrutam neonazis de toda a Europa (incluindo da Itália) e dos EUA.

Depois de serem treinados e testados em acções militares contra os russos do Donbass, regressam aos seus países, mantendo, evidentemente, vínculos com os centros de recrutamento e treino. Isto acontece na Ucrânia, país parceiro da NATO, já membro de facto, sob comando rígido dos EUA.

Ø  Portanto, compreende-se por que é que a investigação sobre os arsenais neonazis, em Itália, não será capaz de ir até ao fim.

Ø  Também se percebe por que é que os que enchem a boca com antifascismo, permanecem mudos perante o nazismo, que renasce no coração da Europa.


il manifesto, 23 de Julho de 2019


Full Documentary by Oliver Stone (Original English version)

- Oliver Stone - Trailer

«DICHIARAZIONE DI FIRENZE»
Per la creazione di un fronte internazionale NATO EXIT in tutti i paesi europei della NATO

IT – Manlio Dinucci -- L’arte della guerra -- In Ucraina vivaio NATO di neonazisti


L’arte della guerra
In Ucraina vivaio NATO di neonazisti
Manlio Dinucci

FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS


Proseguono le indagini sui moderni arsenali scoperti in Piemonte, Lombardia e Toscana, di chiara matrice neonazista come dimostrano le croci uncinate e le citazioni di Hitler trovate insieme alle armi. Resta però senza risposta la domanda: si tratta di qualche nostalgico del nazismo, collezionista di armi, oppure siamo di fronte a qualcosa di ben più pericoloso?

Gli inquirenti –  riferisce il ‘Corriere della Sera’  – hanno indagato su «estremisti di destra vicini al battaglione Azov», ma non hanno scoperto  «nulla di utile». Eppure vi sono da anni ampie e documentate prove sul ruolo di questa e altre formazioni armate ucraine, composte da neonazisti addestrati e impiegati nel putsch di piazza Maidan nel 2014 sotto regia USA/NATO e nell’attacco ai russi di Ucraina nel Donbass. Va chiarito anzitutto che l’Azov non è più un battaglione (come lo definisce il ‘Corriere’) di tipo paramilitare, ma è stato tasformato in reggimento, ossia in unità militare regolare di livello superiore.

Il battaglione Azov venne fondato nel maggio 2014 da Andriy Biletsky, noto come il «Führer bianco» in quanto sostenitore della «purezza razziale della nazione ucraina, impedendo che i suoi geni si mischino con quelli di razze inferiori», svolgendo così «la sua missione storica di guida della Razza Bianca globale nella sua crociata finale per la sopravvivenza». Per il battaglione Azov Biletsky reclutò militanti neonazisti già sotto il suo comando quale capo delle operazioni speciali di Pravy Sektor. L’Azov si distinse subito per la sua ferocia negli attacchi alle popolazioni russe di Ucraina, in particolare a Mariupol.

Nell’ottobre 2014 il battaglione fu inquadrato nella Guardia nazionale, dipendente dal Ministero degli interni, e Biletsky fu promosso a colonnello e insignito dell’«Ordine per il coraggio». Ritirato dal Donbass, l’Azov è stato trasformato in reggimento di forze speciali, dotato dei carrarmati e dell’artiglieria  della 30a Brigata meccanizzata. Ciò che ha conservato in tale trasformazione è l’emblema, ricalcato da quello delle SS Das Reich, e la formazione ideologica delle reclute modellata su quella nazista. Quale unità della Guardia nazionale, il reggimento Azov è stato addestrato da istruttori USA e da altri della NATO.

«Nell’ottobre 2018 – si legge in un testo ufficiale  – rappresentanti dei Carabinieri italiani hanno visitato la Guardia nazionale ucraina per discutere l’espansione della cooperazione in differenti direzioni e firmare un accordo sulla cooperazioe bilaterale tra le istituzioni».

Nel febbraio 2019 il reggimento Azov è stato dislocato in prima linea nel Donbass. L’Azov è non solo una unità militare, ma un movimento ideologico e politico. Biletsky – che  ha creato nell’ottobre 2016 un proprio partito, «Corpo nazionale» – resta il capo carismatico in particolare per l’organizzazione giovanile che viene educata, col suo libro «Le parole del Führer bianco», all’odio contro i russi e addestrata militarmente. Contemporaneamente, Azov, Pravy Sektor e altre organizzazioni ucraine reclutano neonazisti da tutta Europa (Italia compresa) e dagli USA.

Dopo essere stati addestrati e messi alla prova in azioni militari contro i russi del Donbass, vengono fatti rientrare nei loro paesi, mantenendo evidentemente legami con i centri di reclutamento e addestramento. 

Ciò avviene in Ucraina, paese partner della NATO, di fatto già suo membro, sotto stretto comando USA.

Ø  Si capisce quindi perché l‘inchiesta sugli arsenali neonazisti in Italia non potrà andare fino in fondo.

Ø  Si capisce anche perché coloro che si riempono la bocca di antifascismo restano muti di fronte al rinascente nazismo nel cuore dell’Europa.

il manifesto, 23 luglio 2019


Full Documentary by Oliver Stone (Original English version)

- Oliver Stone -- Trailer

«DICHIARAZIONE DI FIRENZE»
Per la creazione di un fronte internazionale NATO EXIT in tutti i paesi europei della NATO

Friday, July 19, 2019

PT -- Entrevista ao jornal italiano ‘Corriere della Sera’ Putin: «Ready to talk to the US. In constant contact with Salvini's League»

Antes da visita oficial à Itália, Vladimir Putin concedeu uma entrevista ao principal jornal italiano ‘Corriere della Sera’.

4 de Julho de 2019
06:00
Pergunta: As relações entre a Rússia e a Itália parecem ser positivas. O nosso governo está entre os poucos da Europa, que estão a pressionar para que seja efectuada a revisão das sanções. No entanto, é a Itália que sofre as maiores perdas devido à proibição do fornecimento de vários bens de consumo, introduzida pelo governo russo como contramedida. Não seria um gesto amistoso da parte da Rússia, dar o primeiro passo e começar a levantar, unilateralmente, as sanções retaliatórias?
Presidente da Rússia, Vladimir Putin: De facto, desfrutamos de relações especiais com a Itália. Existe um diálogo de confiança com os dirigentes italianos. Está em andamento um trabalho conjunto contínuo nos campos político, económico, científico e humanitário. Apreciamos muito esse activo de parceria e confiança mútua.
Claro, mantivemos essa circunstância em mente. E não tínhamos o desejo de prolongar as restrições às relações económicas com a Itália. Mas o problema é que as nossas medidas de resposta - em retaliação às sanções ilegítimas que nos foram impostas - deveriam ser não-discriminatórias, porque senão enfrentaríamos problemas na Organização Mundial do Comércio. Gostaria de salientar que as decisões de impor sanções contra a Rússia foram tomadas pela Comissão Europeia e apoiadas por todos os países da UE.
Ao mesmo tempo, gostaria de sublinhar que as medidas de resposta mencionadas são de natureza local e não impedem, de um modo geral, o desenvolvimento eficaz do nosso investimento e cooperação industrial. Assim sendo, nenhuma das empresas italianas se retirou do mercado russo. No recente Fórum Económico, em São Petersburgo, foram assinados vários contratos bilaterais promissores nos sectores industrial, do petróleo e gás e da petroquímica.
Quanto à remoção das sanções, tenho falado sobre este assunto repetidas vezes. Aquele que está por trás das sanções é o que deve dar o primeiro passo; estou a falar da União Europeia. Depois do mais, a Rússia poderá abolir as contramedidas. Esperamos que o bom senso acabe por prevalecer e a Europa dê prioridade aos seus próprios interesses em vez de seguir as instruções dadas por outrem. Então, poderemos desenvolver uma cooperação mutuamente benéfica, multifacetada e voltada para o futuro.
Pergunta: No mundo de hoje, que parece em certos aspectos, ainda mais instável do que o da era da Guerra Fria, os acordos de desarmamento Rússia-EUA estão em crise. Estamos à beira de uma nova corrida armamentista com consequências imprevisíveis, apesar do que pareceu ser um bom começo nas suas relações com o Sr. Trump. De que maneira é que o Snr. pensa que o seu país é responsável por tal desenvolvimento?
Vladimir Putin: De maneira nenhuma! O colapso do sistema de segurança internacional começou com a retirada unilateral dos EUA do Tratado de Mísseis Antibalísticos (Tratado ABM). Este instrumento foi a pedra angular de toda a arquitectura do controlo de armas.
Basta comparar a quantia que a Rússia gasta na defesa - cerca de 48 biliões de dólares - e o orçamento militar dos EUA, que é de mais de 700 biliões de dólares. Existe nestes números algum sinal de uma verdadeira corrida armamentista? Não estamos dispostos a ser arrastados para ela. Mas, ao mesmo tempo, devemos garantir a nossa segurança. Por esta razão, é que tivemos de desenvolver armas e equipamentos avançados - em resposta ao aumento das despesas militares e às acções claramente destrutivas dos Estados Unidos.
A situação com o Tratado INF é um exemplo flagrante. Aproximámo-nos dos EUA mais de uma vez, sugerindo que resolvêssemos as questões relativas a este documento, mas enfrentamos uma recusa. Como resultado, os americanos estão a destruir outro Tratado importante.
As perspectivas da nossa cooperação no campo da redução estratégica de armas ainda permanecem pouco claras. O Tratado START expirará no início de 2021. Neste momento, os EUA não parecem dispostos a discutir o seu prolongamento ou a possibilidade de elaborar um novo acordo em grande escala.
Deve ser mencionado aqui, mais um facto. Em Outubro passado, oferecemos aos EUA legitimar uma declaração conjunta sobre a inadmissibilidade de uma guerra nuclear e o reconhecimento das suas consequências devastadoras. Não houve resposta dos EUA. (***Ver Nota da Tradutora, no final.)
Recentemente, a Administração em Washington começou a reflectir sobre a possibilidade de reiniciar o nosso diálogo bilateral, baseado numa agenda estratégica alargada. Acredito que alcançar acordos concretos na esfera de acção de assegurar o controlo de armas, ajudaria a melhorar a estabilidade internacional. A Rússia tem vontade política de fazê-lo; agora compete aos EUA tomarem uma decisão. Reiterei essa posição na nossa reunião com o Presidente Trump, à margem da Cimeira do G20, no Japão, não há muito tempo. (N.d T: 28 e 29 de Junho de 2019)

Ler mais em

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/07/pt-entrevista-ao-jornal-italiano.html

Manlio

do the maths